تصویری/نشست اهالی رسانه با پرستار دوران دفاع مقدس

1401/05/12
0
3

خانم ملکه ارتقایی پرستار دوران دفاع مقدس میهمان نشست صمیمی خبرنگاران تبریزی در بسیج رسانه شد تا همراه با گرمای مرداد از روزهای آتش خون هشت سال دفاع مقدس روایت کند.